Onderwijsgroep

Ouderraad

De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders - bestaande uit maximaal 12 leden – die ongeveer zes keer per jaar met de directie van de school overlegt.

De hoofdtaak van de ouderraad is het bevorderen van de communicatie tussen ouders en school. Het streven van de ouderraad is op te treden als een klankbord voor de leiding en docenten van de school en als spreekbuis van de ouders, zodat de belangen van ouders behartigd kunnen worden.

Om ouders, voogden en verzorgers van bij het Lyceum Ypenburg ingeschreven leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij het reilen en zeilen van de school geeft de Ouderraad informatie (bijvoorbeeld via de website van school of de nieuwsbrief), organiseert zij samen  met de school  ouderavonden, informatieavonden en een jaarlijkse thema-avond. Ook organiseert of sponsort zij activiteiten die net even extra zijn of daar waar men een beetje geld tekort komt om bijvoorbeeld een voorstelling of sportactiviteit doorgang te laten vinden.  Tenslotte kan zij optreden als een voorpost van de medezeggenschapsraad. Twee van de leden hebben dan ook zitting in de medezeggenschapsraad.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten voor activiteiten en materiële zaken die niet uit het reguliere budget van de school bekostigd kunnen worden (zoals bijvoorbeeld extra sport- en culturele activiteiten). De ouderraad adviseert de leiding van de school in de besteding van de ouderbijdrage.

Samenstelling ouderraad 

Er wordt gestreefd naar een brede samenstelling van de ouderraad, waarin alle afdelingen van de school vertegenwoordigd zijn. 

Ieder jaar tijdens de algemene jaarvergadering van de ouderraad wordt de nieuwe samenstelling van de ouderraad vastgesteld.

De meest actuele samenstelling van de ouderraad vindt u bij de belangrijke contactgegevens achterin de schoolgids die  onder "Dit schooljaar" op de website staat.


Contact!

Mocht u contact willen opnemen met de ouderraad dan kan dit via e-mail: ouderraad@lyceumypenburg.nl

 

foto_ouderraad_2017_2018.jpg

V.l.n.r.: Jeanette, Hasan, Astrid, Sandra, Marjolein, Inke, Diana en Inge.

 

 

 

 

Verslagen Ouderraad

De ouderraad publiceert het verslag van de activiteiten en het financiële jaarverslag via de onderstaande links:

jaarverslag_ouderraad_2016_2017

financieel_jaarverslag_ouderraad_2016_2017

verslag_kascommissie_ouderraad_2016_2017