Onderwijsgroep

Tijdpad aanmelding en plaatsing

Tijdpad aanmelding en plaatsing

Eerste aanmeldingsperiode t/m vrijdag 24 maart 2017
Op de Open Dag (28 januari 2017) of op de aanmeldavonden (1, 9 en 21 februari 2017) kunt u uw
zoon of dochter aanmelden voor de brugklassen van Lyceum Ypenburg. Mocht u op bovenstaande
data verhinderd zijn dan kunt u telefonisch een afspraak maken met de administratie van de
school (070 - 413 20 50). Aanmelding voor een van de Talentgroepen en voor het gymnasium
ontvangen we graag uiterlijk 24 februari 2017.

De aanmeldingen in de eerste aanmeldingsperiode worden behandeld alsof ze gelijktijdig zijn
binnengekomen. Als mocht blijken dat leerlingen uit een bepaald voorrangsgebied niet op Lyceum Ypenburg geplaatst kunnen worden en dat er ook niet geloot wordt in dat voorrangsgebied, krijgen de betrokken ouders zo spoedig mogelijk bericht. Dan kunnen ze hun zoon of dochter nog elders inschrijven en zo meedoen in de eerste aanmeldingsperiode bij een andere school.

Mee te nemen documenten

  • Adviesformulier van de basisschool met unieke aanmeldingscode. Voor leerlingen uit de regio Den Haag is dit het BOVO-formulier*. Leerlingen van de basisscholen die niet onder de Haagse BOVO-procedure vallen, leveren de volgende gegevens in: advies basisschool, uitdraai leerling-volgsysteem en het onderwijskundig rapport (voor zover in bezit).
  • Een kopie van het paspoort of van de ID-kaart van uw zoon of dochter.
  • Voor zover van toepassing: diagnoseverklaring voor bijvoorbeeld dyslexie, ADHD etc.

* in de regio Haaglanden wordt het adviesformulier (BOVO-formulier) pas op 17 februari 2017 uitgedeeld aan de leerlingen. U kunt uw zoon of dochter zonder dit formulier alvast bij ons aanmelden. Wij behandelen de aanmelding dan als “voorlopig”.  Wij verzoeken u om, nadat u het adviesformulier van de basisschool heeft ontvangen, dit zo spoedig mogelijk (bij voorkeur in de week van 20 februari) bij ons in te leveren. Dit kan bij de administratie op de 3e verdieping of via email: info@lyceumypenburg.nl. Zodra het adviesformulier in ons bezit is, wordt de aanmelding “definitief” en kunnen wij bepalen of uw zoon/dochter toelaatbaar is op Lyceum Ypenburg. Wanneer het adviesformulier niet voor het einde van de eerste aanmeldingsperiode in ons bezit is, gaan wij ervan uit dat uw zoon/dochter zich bij een andere school heeft aangemeld.
  
27 - 30 maart 2017
De school stelt intern een lijst op van plaatsbare leerlingen die toegelaten willen worden op Lyceum Ypenburg. Deze dagen is er geen aanmeldingsmogelijkheid.

30 maart 2017
Bij te veel aangemelde, plaatsbare leerlingen: loting conform BOVO-procedure.

31 maart 2017
In de loop van de middag worden de namen van alle leerlingen die volgend schooljaar zijn toegelaten tot Lyceum Ypenburg gepubliceerd op www.lyceumypenburg.nl. Op de site staat in welke afdeling de leerlingen zijn toegelaten en – indien van toepassing - aan welke Talentgroep ze gaan deelnemen. 

Tweede aanmeldingsperiode: 31 maart t/m 20 april 2017
Als de brugklassen vol zijn, is er geen tweede aanmeldingsperiode. Die is er alleen als er nog plaats in een van de afdelingen is. Of dit het geval is, en voor welke afdeling, wordt aangegeven via de site op 31 maart.
Leerlingen worden dan toegelaten op volgorde van binnenkomst. Behalve – in geval van over-aanmelding - de aanmeldingen die op 31 maart en 3 april binnenkomen. Deze worden tezamen behandeld alsof ze gelijktijdig zijn binnengekomen. Zonodig wordt onder deze leerlingen geloot.

uiterlijk 21 april 2017
Bericht van toelating aan ouders van leerlingen die zich hebben aangemeld in de tweede aanmeldingsperiode.

juni 2017
Het streven is om op 15 juni de definitieve klassenlijsten te publiceren op onze site. Eerder lukt helaas niet omdat de basisscholen eerst alle gegevens in het BOVO-systeem moeten hebben ingevoerd.

Kennismakingsmiddag en -avond
Maandagavond 19 juni is de kennismaking voor ouders met de mentor.
Op woensdagmiddag 28 juni is de kennismaking tussen de nieuwe leerlingen en de mentor.
Leerlingen die op 28 juni verhinderd zijn, worden verwacht op woensdagmiddag 5 juli.
Verdere informatie over de kennismaking (tijdstip en lokalen) volgt medio juni per mail.