Onderwijsgroep

Kandidaatstelling oudergeleding medezeggenschapsraad

13 september 2018

 

Sinds dit schooljaar is er een plaats vrijgekomen binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De samenstelling van deze raad vindt op de volgende wijze plaats: men kan zich kandidaat stellen en vervolgens kan men worden gekozen. Als zich meer kandidaten melden dan er posities zijn, dan wordt er een verkiezing uitgeschreven. Zijn er minder of precies genoeg kandidaten, dan wordt een kandidaat automatisch lid.

Het gaat om de volgende vacante plaats en bijbehorende verantwoordelijkheden:

Deelname aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van Lyceum Ypenburg. De MR bestaat op onze school in totaal uit zestien personen: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. Men wordt lid voor een termijn van in principe drie schooljaren. De MR vergadert minstens vier maal per jaar in de avonduren. Het spreekt voor zich dat u interesse moet hebben voor deze taak en zich ervan bewust moet zijn dat de zaken die aan de orde komen schoolbreed zijn. Hierbij valt onder andere te denken aan de bevorderingsnormen, de ouderbijdrage, het schoolgebouw, de begroting, het formatieplan en veranderingen binnen de organisatie.

Langs deze weg roepen we ouders op zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de MR. De sluitingsdatum voor de kandidatuur is maandag 17 september 2018.

Kandidaten dienen zich aan te melden bij Daniëlle Kortekaas, voorzitter van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg. Kandidaatstelling kan per e-mail naar: kor@lyceumypenburg.nl. De kandidaten wordt verzocht bij hun aanmelding ook een korte toelichting van 5 – 10 regels te schrijven op hun kandidatuur. Als het nodig is, wordt deze toelichting gebruikt bij de verkiezing. Indien de toelichting bij de aanmelding ontbreekt, vervalt de kandidaatstelling.