Onderwijsgroep

ARBEIDSVOORWAARDEN

Arbodienst 
Al onze medewerkers kunnen een beroep doen op onze arbodienst Human Capital Care (HCC). We werken samen met bedrijfsarts Bernard Schepers en arbeidsdeskundige Dorothé Mulders-Geurts. 

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 
Op de site van de Stichting VO Haaglanden kun je de CAO inkijken.

Collectieve ziektekostenverzekering 
De Stichting VO Haaglanden heeft mogelijkheden om tegen een scherp tarief verzekeringen af te sluiten. Informatie hierover staat op de site van de Stichting VO Haaglanden. 

Fiets-privéregeling
Je kunt deelnemen aan de fiets-privéregeling wanneer je meer dan de helft van de werkdagen op je fiets naar school komt. De aanschaf van een nieuwe fiets kan verrekend worden met de loonbelasting. 

Fiscaal voordeel reiskosten
Wij bieden je een regeling waarbij je fiscaal voordeel krijgt op de reiskosten. Je krijgt een vergoeding van € 0,19 per km als tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer. Deze vergoeding is hoger dan de vergoeding op basis van de CAO-VO (€ 0,12 per km) en kan worden gecombineerd met de eindejaarsuitkering. Dit betekent dat een deel van de bruto uit te betalen eindejaarsuitkering beschouwd wordt als een onbelaste vergoeding woon-werkverkeer en dus leidt tot een hogere netto uitkering. 

Fitness 
Via de Stichting VO Haaglanden kun je sporten bij een aantal geselecteerde sportscholen aangesloten bij Intenz. Je ontvangt hiervoor een belastingvoordeel. Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting VO Haaglanden.

Pensioen via ABP 
ABP is het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Al onze medewerkers bouwen pensioen op bij het ABP. De aanmelding bij het ABP gaat automatisch wanneer je in dienst treedt bij Lyceum Ypenburg. Op de website van het ABP kun je je eigen gegevens raadplegen en kijken hoeveel pensioen je opbouwt. 

Spaarverlof 
Je kunt, bij deelname aan de regeling spaarverlof, maximaal 60 uur verlof op jaarbasis sparen. Je werkt dan jaarlijks 60 uur die je niet uitbetaald krijgt maar ‘spaart’. Je kunt minimaal vier jaar en maximaal twaalf jaar verlof sparen. Daarna kan het gespaarde verlof aaneengesloten worden opgenomen, het zogenaamde sabbatsverlof. 

Tegemoetkoming vakbondscontributie
 
Wanneer je lid bent van een vakbond kun je voor het voldoen van de jaarlijkse vakbondscontributie het bruto salaris inzetten. Hiermee krijg je een belastingvoordeel op het contributiebedrag. 

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
 

In de maand mei ontvang je een vakantie-uitkering van 8% van het salaris. Tegelijkertijd met het salaris van december wordt een eindejaarsuitkering van 7,4% uitgekeerd. Voor het onderwijsondersteunend personeel in de schalen 1 t/m 8 is er een extra eindejaarsuitkering. Dit zijn vaste bedragen die in de CAO staan. 

Vakantie en verlof 
Al onze medewerkers hebben vakantie tijdens de reguliere schoolvakanties. Het onderwijsondersteunend personeel is vrij tijdens schoolvakanties, maar werkt tijdens de zomervakantie één week langer en begint één week eerder. 

Verlof opnemen buiten de schoolvakanties is mogelijk bij bijzondere gebeurtenissen. Onder andere bij huwelijk, geboorte, begrafenissen en verhuizing. Bij opname van kortdurend verlof behoud je het salaris. 

Zorgverlof is mogelijk wanneer zorg nodig is voor je partner, een inwonend kind of een bloedverwant in de eerste graad. Per jaar kun je twee maal de wekelijkse arbeidsduur aan zorgverlof verleend krijgen, met behoud van salaris. 

Lang buitengewoon verlof zonder behoud van salaris (onbetaald verlof) behoort ook tot de mogelijkheden. 

Verzekering (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
 
De Stichting VO Haaglanden heeft voor al onze medewerkers een verzekering afgesloten tegen de gevolgen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De kosten voor deze verzekering worden door de Stichting betaald. Daarnaast kun je jezelf, bij verzekeraar Loyalis, verzekeren voor volledige arbeidsongeschiktheid. 

Werktijdfactor en jaartaak (docenten) 
De werktijdfactor voor docenten wordt vastgesteld aan de hand van het aantal opgedragen lessen en taken: 10% van de werktijd is gereserveerd voor deskundigheidsbevordering. Een fulltime baan in het onderwijs staat voor 1659 klokuren op jaarbasis. In het taakbeleid van onze school staat hoe de individuele jaartaak van een docent per schooljaar wordt berekend. Lesuren, voor- en nawerk en specifieke taken (bijvoorbeeld mentoraat, begeleiden van stagiaires, coaching en begeleiding van excursies) hebben alle een bepaald tarief in uren. De uren voor lessen en taken samen vormen bepalen je werktijdfactor (of fte). Alle lessen en taken worden geregistreerd en worden opgenomen in het digitale programma Foleta. Iedere docent krijgt zijn eigen overzicht overhandigd. 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
Bij de toekenning van zwangerschaps- en bevallingsverlof gelden wettelijk gestelde regels. Dit houdt in dat vrouwelijke medewerkers recht hebben op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Je kunt ervoor kiezen om het verlof 4 tot 6 weken van tevoren te starten. De medewerker heeft na de bevalling recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Bij ons behoud je bovendien aanspraak op het vakantieverlof als dat samenvalt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit vakantieverlof wordt in principe aansluitend opgenomen.